คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา  50  นาที
  2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
   
1. CMS ย่อมาจากอะไรดังต่อไปนี้
  ก. Content Management Stem
ข. Content Management System
ค. Color Management Support
ง. Contact Management System

2. CMS เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ
ก. การจัดการไฟล์เอกสารมัลติมีเดีย
ข. การจัดการเกี่ยวกับเสียง
ค. การจัดการเนื้อหา
ง. การจัดการเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว


3. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า เว็บเพจ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว
ข. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ค. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ง. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML

4. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า เว็บไซต์ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว
ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ค. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ง. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML

5. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า โฮมเพจ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ข. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ค. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML
ง. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว

6. ต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรหรือหน่วยงานเท่านั้น
ข. เครือข่ายที่ใช้ในระดับประเทศ
ค. เครือข่ายที่ใช้ในระดับภูมิภาค
ง. เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน
 
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของ CMS
ก. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์
ข. ขั้นตอนการติดตั้งยุ่งยากซับซ้อน
ค. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์
ง. ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด

8. โปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกใช้งานเว็บไซต์คือโปรโตคอลใดต่อไปนี้
ก. http://www.google.co.th
ข. Smtp://www. google.co.th
ค. Isp://www.google.co.th
ง. Smtp://www. google.co.th

9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา CMS
ก. PHP
ข. JSP
ค. Visual Basic
ง. ASP

10. เว็บไซต์ใดต่อไปนี้คือเว็บไซต์ของโรงเรียนอรัญประเทศ
ก. www.aran.com
ข. www.aran.ac.th
ค. www.aran.co.th
ง. www.aran.go.th


11. การติดตั้งจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการในการติดตั้ง CMS จะต้องมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. PHP
ข. javascript
ค. Apache Web server
ง. MySQL Database

   
12. โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของจำลองเซิร์ฟเวอร์มีชื่อว่าอะไร
ก. mysql
ข. phpMyAdmin
ค. Mysql Database
ง. Php Script
 
13. ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็น Database Server ในการจัดเก็บฐานข้อมูล

 

 

ก. mysql
ข. Php Script
ค. phpMyAdmin
ง. Mysql Database

14. จำลองเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการติดตั้ง CMS มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. Xamp
ข. Xsplit Database
ค. Appserv
ง. WampServer

15. ในการติดตั้งจำลองเซิร์ฟเวอร์เราใช้ชื่อผู้งานฐานข้อมูลว่าอะไร
ก. Admin
ข. Root
ค. User
ง. Guest
 
16. CMS ที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีชื่อว่าอะไร
ก. Dupal
ข. wordpress
ค. Joomla
ง. Membo
 
17. ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla มีกี่ขั้นตอน
ก. 4 ขั้นตอน
ข. 5 ขั้นตอน
ค. 6 ขั้นตอน
ง. 7 ขั้นตอน

18. ขั้นตอนแรกในการติดตั้งโปรแกรม joomla คืออะไร
ก. ติดตั้งฐานข้อมูล
ข. ตรวจสอบก่อนติดตั้ง
ค. เลือกภาษา
ง. กำหนดชื่อเว็บไซต์

19. ชื่อผู้ใช้งานในการติดตั้ง Joomla มีชื่อว่าอย่างไร
ก. Admin
ข. Guest
ค. User
ง. Root
 
20. ในการติดตั้งโปรแกรม CMS จะต้องมีสิ่งใดบ้างต่อไปนี้จึงจะติดตั้ง Joomla ได้ 
ก. Web Server, โปรแกรม ASP, MSSql, phpMyAdmin
ข. Web Server, MySQL, phpMyAdmin
ค. Web Server, โปรแกรม PHP, MySQL, phpMyAdmin
ง. Web Server, โปรแกรม JSP, MySQL, phpMyAdmin

21. ชื่อโฮสต์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Joomla ใช้ชื่อว่าอะไร
ก. Localhostname
ข. localdomain
ค. Localhostname
ง. Localhost

22. ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากติดตั้งโปรแกรม Joomla เสร็จแล้วก่อนดูผลลัพธ์ควรทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใด
ก. modules   
ข. Administrator
ค. Installation
ง. Templates

23. นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ตัวติดตั้งภาษาไทยและ Template ได้จากเว็บไซต์ใด
ก. http://gg.gg/lu-cms
ข. http://www.sanook.com
ค. http://www.youtube.com
ง. http://www.thaisoftware.com

24. ในการติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับ joomla เราควรเลือกที่เมนูใดใน joomla
ก. Extenstion > language manager
ข. Extenstion > Template manager
ค. Extenstion > plugin
ง. Extenstion > install/uninstall
 
25. หลังจากติดตั้งเทมเพลตเสร็จแล้วต้องการเรียกใช้งานต้องไปสั่งให้เทมเพลตนั้นทำงานที่เมนูใด
ก. Extenstion > Template manager
ข. Extenstion > plugin
ค. Extenstion > install/uninstall
ง. Extenstion > language manager
 
26. ถ้าต้องการทราบตำแหน่งของเทมเพลตนั้นเราควรใช้คำสั่งใดในการตรวจสอบ
ก. ?php=1
ข. ?web=2
ค. ?temp=1
ง. ?tp=1

27. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์
ก. WordPress , FrontPage
ข. Drupal , Mambo
ค. Google chome , Firefox
ง. Dream Weaver , Joomla

28. Joomla จัดเป็นเครื่องมือประเภทใด
ก. Web base syetem
ข. CMS:content Manament System
ค. Text Editor         
ง. LMS:Learning Management System

29. ทุกข้อต่อไปนี้คือความสามารถของโปรแกรม joomla ยกเว้นข้อใด
ก. มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเงินกับทางธนาคาร
ข. มีระบบจัดการแบบสำรวจความคิดเห็น
ค. มีระบบจัดการไฟล์มัลติมีเดีย
ง. มีระบบจัดการเนื้อหา

30. การจัดการภาษาเพื่อประกอบการเขียนบทความมี 2 ส่วนคืออะไรบ้าง
ก. Site, Back end
ข. Site, Front end
ค. Back end , Administrator
ง. Site , Administrator

31. เทมเพลตหลักของ joomla เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมีชื่อว่าอะไร
ก. Transport
ข. Phoca_Acero
ค. 3_eyedesign_joomla
ง. rhuk_milkyway

32. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ให้บุคคลสาธารณะสามารถเข้าชมได้จะต้องทำอย่างไร
ก. ส่งไฟล์ joomla ให้บุคคลอื่นทาง Email
ข. อัพโหลดขึ้นไปบนโฮสต์จริง
ค. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ง.
คัดลอกใส่แผ่นซีดีเพื่อนำไปแจกบุคคลอื่นใช้งาน

33. โมดูลใดต่อไปนี้ในโปรแกรม joomla ที่ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็น
ก. โมดูล Login
ข. โมดูล poll
ค. โมดูล web link
ง. โมดูล Counter

34. เว็บไซต์ใดต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนอรัญประเทศ
ก. www.aran.ac.th
ข. www.aran.org
ค. www.aran.com
ง. www.aran.go.th

35. www.lukhamhan.ac.th เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. หน่วยงานรัฐบาล
ข. องค์กรธุรกิจ
ค. การศึกษา
ง. องค์กรไม่หวังผลกำไร

36. ข้อใดให้ความหมายของเว็บโฮสติง (Web Hosting) ได้ถูกต้อง
ก. ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์
ข. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ค. ผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม
ง. ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลออนไลน์

37. ส่วนใดของโปรแกรม joomla ที่เรียกว่า Content 
ก. ด้านการออกแบบ
ข. ด้านการเก็บข้อมูล
ค. การประชาสัมพันธ์
ง. ด้านเนื้อหาข้อมูล


38. ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าตาของเว็บ (template) ต้องไปที่เมนูใด
ก. เมนูส่วนขยาย
ข. เมนูเว็บ
ค. เมนูเครื่องมือ
ง. เมนูคอมโพเน้นท์

39 ข้อใดเรียงลำดับการสร้างเนื้อหาใหม่บนเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla ได้ถูกต้อง
ก. สร้าง Section => สร้างเนื้อหา => สร้างโมดูล
ข. สร้าง Category => สร้าง Section => สร้างเนื้อหา
ค. สร้าง Section => สร้าง Category => สร้างเนื้อหา
ง. สร้าง Category => สร้างเนื้อหา

40 เมื่อติดตั้งโปรแกรมจำลอง Server เสร็จ ให้ทำการก็อปปี้โฟลเดอร์จูมล่าไปไว้ในตำแหน่งใดของ  โปรแกรมจำลอง Server
ก. www
ข. localhost
ค. appserv
ง. joomla

   
ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ