คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา  50  นาที
  2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
   
1. การติดตั้งจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการในการติดตั้ง CMS จะต้องมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  ก. PHP
ข. javascript
ค. Apache Web server
ง. MySQL Database

2. ข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็น Database Server ในการจัดเก็บฐานข้อมูล
ก. mysq
ข. Php Script
ค. phpMyAdmin
ง. Mysql Database


3. ในการติดตั้งจำลองเซิร์ฟเวอร์เราใช้ชื่อผู้งานฐานข้อมูลว่าอะไร
ก. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว
ข. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ค. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ง. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML

4. ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla มีกี่ขั้นตอน
ก. 4 ขั้นตอน
ข. 5 ขั้นตอน
ค. 6 ขั้นตอน
ง. 7 ขั้นตอน

5. เว็บไซต์ใดต่อไปนี้คือเว็บไซต์ของโรงเรียนอรัญประเทศ
ก. www.aran.com
ข. www.aran.ac.th
ค. www.aran.co.th
ง. www.aran.go.th

6. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า โฮมเพจ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ข. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ค. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML
ง. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว
 
7. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า เว็บเพ็จ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว
ข. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ค. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ง. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML

8. CMS เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ
ก. การจัดการไฟล์เอกสารมัลติมีเดีย
ข. การจัดการเกี่ยวกับเสียง
ค. การจัดการเนื้อหา
ง. การจัดการเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว

9. CMS ย่อมาจากอะไรดังต่อไปนี้
ก. Content Management Stem
ข. Content Management System
ค. Color Management Support
ง. Contact Management System

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของ CMS
ก.ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์
ข. ขั้นตอนการติดตั้งยุ่งยากซับซ้อน
ค. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์
ง. ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด


11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา CMS
ก. PHP
ข. JSP
ค. Visual Basic
ง. ASP

   
12. CMS ที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีชื่อว่าอะไร
ก. Dupal
ข. wordpress
ค. Joomla
ง. Membo
 
13. จำลองเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการติดตั้ง CMS มีชื่อเรียกว่าอะไร

 

 

ก. Xamp
ข. Xsplit Database
ค. Appserv
ง. WampServer

14. โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของจำลองเซิร์ฟเวอร์มีชื่อว่าอะไร
ก. mysql
ข. phpMyAdmin
ค. Mysql Database
ง. WampServer

15. โปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกใช้งานเว็บไซต์คือโปรโตคอลใดต่อไปนี้
ก. http://www.google.co.th
ข. Smtp://www. google.co.th
ค. Isp://www.google.co.th
ง. Smtp://www. google.co.th
 
16. ต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรหรือหน่วยงานเท่านั้น
ข. เครือข่ายที่ใช้ในระดับประเทศ
ค. เครือข่ายที่ใช้ในระดับภูมิภาค
ง. เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน
 
17. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า เว็บไซต์ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หน้าเว็บไซต์ที่มีการจดโดเมนเนมแล้ว
ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสม
ค. เว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนี
ง. เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML

18. ข้อแตกต่างของการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน และการเชื่อมโยงข้อมูลต่างเว็บเพจ ตรงกับข้อใด
ก. การกำหนดชื่อเพื่อใช้สำหรับอ้างอิง
ข. คำสั่งในการกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม
ค. รูปแบบของการใช้งาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

19. เทมเพลตหลักของ joomla เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมีชื่อว่าอะไร
ก. Transport
ข. Phoca_Acero
ค. 3_eyedesign_joomla
ง. rhuk_milkyway
 
20. ทุกข้อต่อไปนี้คือความสามารถของโปรแกรม joomla ยกเว้นข้อใด
ก. มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเงินกับทางธนาคาร
ข. มีระบบจัดการแบบสำรวจความคิดเห็น
ค. มีระบบจัดการไฟล์มัลติมีเดีย
ง. มีระบบจัดการเนื้อหา

21. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์
ก. WordPress , FrontPage
ข. Drupal , Mambo
ค. Google chome , Firefox
ง. Dream Weaver , Joomla

22. นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ตัวติดตั้งภาษาไทยและ Template ได้จากเว็บไซต์ใด
ก. http://gg.gg/lu-cms
ข. http://www.sanook.com
ค. http://www.youtube.com
ง. http://www.thaisoftware.com

23. ชื่อโฮสต์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Joomla ใช้ชื่อว่าอะไร
ก. Localhostname
ข. localdomain
ค. Localhostname
ง. Localhost

24. ชื่อผู้ใช้งานในการติดตั้ง Joomla มีชื่อว่าอย่างไร
ก. Admin
ข. Guest
ค. User
ง. Root
 
25. ขั้นตอนแรกในการติดตั้งโปรแกรม joomla คืออะไร
ก. ติดตั้งฐานข้อมูล
ข. ตรวจสอบก่อนติดตั้ง
ค. เลือกภาษา
ง. กำหนดชื่อเว็บไซต์
 
26. ในการติดตั้งโปรแกรม CMS จะต้องมีสิ่งใดบ้างต่อไปนี้จึงจะติดตั้ง Joomla ได้ 
ก. Web Server, โปรแกรม ASP, MSSql, phpMyAdmin
ข. Web Server, MySQL, phpMyAdmin
ค. Web Server, โปรแกรม PHP, MySQL, phpMyAdmin
ง. Web Server, โปรแกรม JSP, MySQL, phpMyAdmin

27. ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากติดตั้งโปรแกรม Joomla เสร็จแล้วก่อนดูผลลัพธ์ควรทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใด
ก. modules  
ข. Administrator
ค. Installation
ง. Templates

28. หลังจากติดตั้งเทมเพลตเสร็จแล้วต้องการเรียกใช้งานต้องไปสั่งให้เทมเพลตนั้นทำงานที่เมนูใด
ก. Extenstion > Template manager
ข. Extenstion > plugin
ค. Extenstion > install/uninstall     
ง. Extenstion > language manager

29. ในการติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับ joomla เราควรเลือกที่เมนูใดใน joomla
ก. Extenstion > language manager
ข. Extenstion > Template manager
ค. Extenstion > plugin
ง. Extenstion > install/uninstall

30. ถ้าต้องการทราบตำแหน่งของเทมเพลตนั้นเราควรใช้คำสั่งใดในการตรวจสอบ
ก. ?php=1
ข. ?web=2
ค. ?temp=1
ง. ?tp=1

31. Joomla จัดเป็นเครื่องมือประเภทใด
ก. Web base syetem
ข. CMS:content Manament System
ค. Text Editor  
ง. LMS:Learning Management System

32. การจัดการภาษาในเพื่อประกอบการเขียนบทความมี 2 ส่วนคืออะไรบ้าง
ก. Site, Back end
ข. Site, Front end
ค. Back end , Administrator
ง.
Site , Administrator

33. ข้อใดให้ความหมายของเว็บโฮสติง (Web Hosting) ได้ถูกต้อง
ก. ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์
ข. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ค. ผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม
ง. ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลออนไลน์

34. ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าตาของเว็บ (template) ต้องไปที่เมนูใด
ก. เมนูส่วนขยาย
ข. เมนูเว็บ
ค. เมนูเครื่องมือ
ง. เมนูคอมโพเน้นท์

35. ส่วนใดของโปรแกรม joomla ที่เรียกว่า Content 
ก. ด้านการออกแบบ
ข. ด้านการเก็บข้อมูล
ค. การประชาสัมพันธ์
ง.ด้านเนื้อหาข้อมูล

36. www.lukhamhan.ac.th เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. หน่วยงานรัฐบาล
ข. องค์กรธุรกิจ
ค. การศึกษา
ง.  องค์กรไม่หวังผลกำไร

37. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ให้บุคคลสาธารณะสามารถเข้าชมได้จะต้องทำอย่างไร
ก. ส่งไฟล์ joomla ให้บุคคลอื่นทาง Email
ข. อัพโหลดขึ้นไปบนโฮสต์จริง
ค. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ง. คัดลอกใส่แผ่นซีดีเพื่อนำไปแจกบุคคลอื่นใช้งาน


38. โมดูลใดต่อไปนี้ในโปรแกรม joomla ที่ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็น
ก. โมดูล Login
ข. โมดูล poll
ค. โมดูล web link
ง. โมดูล Counter

39 เมื่อติดตั้งโปรแกรมจำลอง Server เสร็จ ให้ทำการก็อปปี้โฟลเดอร์จูมล่าไปไว้ในตำแหน่งใดของ  โปรแกรมจำลอง Server
ก. www
ข. localhost
ค. appserv
ง. joomla

40 ข้อใดเรียงลำดับการสร้างเนื้อหาใหม่บนเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla ได้ถูกต้อง
ก. สร้าง Section => สร้างเนื้อหา => สร้างโมดูล
ข. สร้าง Category => สร้าง Section => สร้างเนื้อหา
ค. สร้าง Section => สร้าง Category => สร้างเนื้อหา
ง. สร้าง Category => สร้างเนื้อหา
   
ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ