ผลการเรียนรู้  วิชาการสร้างเว็บเพจ  1  รหัส  ง31201    

    1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS)
    2. นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งในแบบโลคอลและแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้
    3. นักเรียนสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานในการทำงานกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ได้
    4. นักเรียนสามารถปรับแต่งและจัดการเว็บไซต์ได้ตามความชอบ
    5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทมเพลต สามารถเลือกใช้และปรับแต่งเท็มเพลตได้
    6. นักเรียนสามารถจัดการเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม
    7. นักเรียนสามารถแก้ไข ปรับแต่งและจัดการเมนูต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
    8. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ สามารถเลือกใช้และปรับแต่งคอมโพเนนต์ได้
    9. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมดูลและปลั๊กอิน สามารถเลือกใช้และปรับแต่งโมดูลและ ปลั๊กอินได้
  10. นักเรียนสามารถเพิ่มเติมโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่ทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากอย่างขึ้นได้