คำอธิบายรายวิชา  การสร้างเว็บเพจ  1
                                               
เรื่อง การติดตั้งและปรับแต่งระบบด้วย  (CMS)                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1                          
จำนวน  1.0  หน่วยกิต    รหัส  ง31201                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง 
         
             ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS)
การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐานการทำงานกับโปรแกรมสำเร็จรูป
การจัดการเว็บไซต์ การจัดการเทมเพลต การจัดการเนื้อหา การเขียนบทความ การจัดการเมนู
การจัดการคอมโพเนนต์ โมดูลและปลั๊กอิน การเสริมความสามารถให้กับเว็บไซต์
              เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้ตามความสนใจโดยจัดทำในลักษณะของโครงงาน และนำเสนอในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์